Skip to main content

VIDEREs vedtekter

§1 Navn og organisasjonsform

Organisasjonenes navn er VIDERE – Stopp vold mot dyr og i nære relasjoner. VIDERE er en medlemsorganisasjon, hvor medlemmene representerer interesseparter fra offentlige organer, dyrevernorganisasjoner, private aktører med tilknytning til organisasjonens formål og privatpersoner. VIDEREs organer er styret, årsmøtet og sekretariatet. VIDERE er en selveid og frittstående juridisk enhet. Sekretariatets administrative ansvar og personalansvar er lagt til Dyrebeskyttelsen Norge.

§2 Formål

VIDERE skal øke kunnskap om vold mot dyr, vold i nære relasjoner og sammenhengen mellom disse blant fagfolk og lekfolk. I tillegg skal organisasjonen være en pådriver for offentlig statistikk og forskning på emnet. VIDERE skal fungere som et kompetansesenter i spørsmål som angår vold mot dyr, vold i nære relasjoner og sammenhengen mellom disse.

For å oppnå formålet skal VIDERE

 • spre informasjon til fagfolk og lekfolk via informasjonsmateriell, media, kurs, møter og lignende aktiviteter
 • opprettholde sin egen kunnskapsbase, samt tilegne seg ny kunnskap rundt dette emnet.

§3 Stiftelsesmøte

I forbindelse med stiftelsen av VIDERE, vil organisasjonens styre bestå av Dyrebeskyttelsen Norges sentralstyre. Ved første årsmøte velges organisasjonens nye styre basert på § 5.

§4 Medlemskap og kontingent

VIDERE består av betalende medlemmer som støtter organisasjonens formål (§2). Et medlem må være en etat, en organisasjon, en institusjon, et selskap eller en annen sammenslutning. I tvilstilfeller er det styret som avgjør om et medlemskap kan innvilges eller ikke. Medlemskap er først gyldig når kontingent er betalt.

Privatpersoner kan ikke være ordinært medlem, men kan være støttemedlem. Støttemedlemmer har ikke stemmerett i organisasjonen.

Både medlemmer og støttemedlemmer har adgang på årsmøtet og har tale- og forslagsrett. Kun medlemmer har stemmerett.

Utmeldinger skal gis skriftlig til styret og er effektiv fra den dagen utmeldingen mottas.

Årsmøtet fastsetter medlemskontingentens størrelse for årsmøteperioden. Medlemmene registreres hos sekretariatet, som også foretar innkrevingen av kontingentene fra medlemmene.

Ekskludering fra VIDERE krever to tredjedels flertall i styret og kan bare forekomme dersom medlemmet aktivt motarbeider organisasjonens formål eller arbeid, eller skader organisasjonens interesser eller omdømme. Medlemmer som vurderes ekskludert, har rett til å uttale seg for styret før vedtak fattes.

§5 Styrets sammensetning

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen. Styret består av styreleder samt fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet. Blant styremedlemmene skal det oppnevnes en nestleder. Det er ønskelig at styrets sammensetning gjenspeiler organisasjonens medlemmer, og det bør ikke være mer enn én representant i styret fra hver instans/gruppe. De instanser/grupper dette kan dreie seg om er; veterinærer, Mattilsynet, politiet/kriminalomsorgen, helsesektoren og barnevernet/krisesentre. Styremedlemmene skal ha en konkret tilknytning til de instanser/grupper nevnt over gjennom ansettelse, oppnevning, verv eller medlemskap. Styret skal til enhver tid bestå av en representant fra Dyrebeskyttelsen Norge, som representerer dyrevernet. Styremedlemmene velges som enkeltpersoner og opptrer ikke som direkte representant for instansen/gruppen de er tilknyttet. Ved første årsmøte velges styreleder, to styremedlemmer og et varamedlem for ett år, mens de resterende velges for to år. Styremedlemmer kan normalt sett ikke oppnevnes for mer enn to sammenhengende perioder. Dersom dette kravet skal frafalles, må sittende styre gi dispensasjon og skriftlig begrunnelse for avgjørelsen.

Det bør legges vekt på at styret har en bred sammensetning og kompetanse på fagområder viktig for organisasjonens arbeid.

Styret er beslutningsdyktig når alle har fått innkallelse og styreleder eller nestleder, samt minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er tilstede.

§6 Styrets oppgaver

Mellom årsmøtene er det styret som står for driften av VIDERE. VIDEREs budsjettår er perioden 1. januar til 31. desember.

Styret skal

 • Fastsette mål for VIDEREs virksomhet, både på kort og lang sikt, og sette i gang aktiviteter ut fra disse målene
 • Foreslå budsjett for organisasjons aktiviteter hvert kalenderår
 • Sørge for at VIDEREs regnskap føres fortløpende og at det blir revidert innen 1. april hvert år
 • Sørge for at VIDEREs årsberetning blir utarbeidet innen 1.april hvert år
 • Tildele signatur og prokura
 • Innkalle til årsmøte
 • Fremlegge VIDEREs årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan for årsmøtet
 • Foreta en årlig vurdering av oppnådde resultater i forhold til formålet (§2) og målene for virksomheten.

Det skal avholdes styremøte minst tre ganger hvert kalenderår. Styrets leder bestemmer når det skal kalles inn til styremøte. Det skal også kalles inn til styremøte dersom minst halvparten av styremedlemmene forlanger det. Varsel om styremøte skal sendes medlemmene minst tre uker før styremøtet. Saker som ønskes behandlet på styremøtet sendes styret senest to uker i forkant av møtet. Saksliste og saksdokumenter skal sendes styremedlemmene minst en uke før møtet.

Det er ønskelig at vedtak fattes enstemmig, men dersom det ikke lar seg gjøre, kan vedtak fattes med simpelt flertall. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Varamedlemmer har møterett dersom det er ønske om det. Dersom det er frafall av styremedlemmer, har møtende varamedlem samme rettigheter og plikter som de faste styremedlemmene.

Det skal føres referat fra styremøtet og referatet sendes medlemmene sentralt i etterkant av styremøtet.

§7 Valgkomité

Valgkomitéen skal bestå av fire personer og sammensetningen bør gjenspeile organisasjonens medlemmer. Valgkomitéens medlemmer velges på årsmøtet for to år av gangen. Komitéen oppnevner sin egen leder og lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Forslag til styremedlemmer med varamedlemmer skal sendes styret minst fire uker før årsmøtet.

§8 Årsmøtet

Årsmøtet er VIDEREs øverste besluttende organ. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av juni. Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet.

Styret skal skriftlig varsle medlemmene minst to måneder før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest fire uker før årsmøtet. Styret kunngjør endelig innkalling med saksliste og saksdokumenter senest tre uker før årsmøtet.

Tid og sted for årsmøtet skal på en slik måte at både medlemmer og støttemedlemmer kan gjøre seg kjent med det, fortrinnsvis via e-post.

Det skal føres en liste over de fremmøtte stemmeberettigede, som må identifisere seg. Hvert medlem har en stemme. Stemmeavgivning foregår åpent dersom det ikke er minst en av de stemmeberettigede som krever hemmelig valg. Årsmøtevedtak avgjøres ved simpelt flertall, dvs. med mer enn halvparten av avgitte stemmer, der ikke vedtektene sier noe annet. Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkallingen er i samsvar med vedtektene.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent og tellekomité etter forslag fra styret
 • Valg av to representanter til å underskrive protokoll
 • Styrets årsberetning
 • Regnskap med revisors rapport
 • Handlingsplan og budsjett, inkludert kontingent, for kommende periode
 • Forslag til vedtektsendringer
 • Innkomne forslag
 • Valg av styre og styreleder
 • Oppnevning av valgkomité
 • (Valg av revisor)

§9 Ekstraordinært årsmøte

Ved behov kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom 50 % av medlemmene eller revisor krever det. Ekstraordinært årsmøte skal annonseres minst 4 uker i forveien og skal avholdes senest 3 måneder etter at kravet forekommer. Det er bare sakene som er uttrykkelig nevnt i innkallingen som skal behandles på møtet.

§10 Sekretariatet

Til å bistå styret i å gjennomføre vedtak fattet av styret og årsmøtet har VIDERE et sekretariat, hvor administrativt ansvar og personalansvar er lagt til Dyrebeskyttelsen Norge gjennom frikjøp av eksisterende arbeidskraft.

§11 Oppløsning

VIDERE kan oppløses ved to tredjedels flertall på to påfølgende årsmøter. Dersom organisasjonen oppløses, skal dens eiendeler og forpliktelser fordeles av styret til beslektede formål, etter at årsmøtet har hatt anledning til å uttale seg.